Patient in Focus‘ ordinær generalforsamling

Det er snart tid til Patient in Focus‘ ordinær generalforsamling og vi invitere dig til at deltage, som i år er planlagt til at foregå via teams:

Torsdag den 3. marts, kl. 19.00

Patient in Focus holder generalforsamling én gang om året. Her orienterer vi om Patient in Focus´ struktur, mission og nyheder, og du kan deltage i debatten om, hvilke forslag fra medlemmerne skal tages op.

Du kan frit deltage i mødet, men du har kun stemmeret på mødet hvis du er medlem. For at få adgang til stemmeret skal du medbringe bevis for, at du er medlem af Patient in Focus.

Download dagsorden HER

Du har en stemme hos os, som medlem og derfor kan du også indstille forslag, ændringer, stille op til bestyrelsen eller bare komme med gode idéer.

Behandling af indkommende forslag sendes senest den 21 februar 2022. 

Skriv til os

Vælg Click here for at deltage i mødet i din mødeindkaldelse til at blive overført til en side, hvor du kan vælge enten at deltage på internettet eller downloade skrivebords programmet.

Hvis du allerede har appen Teams, åbnes mødet automatisk der.

Hvis du ikke har en Teams-konto, og arrangøren har tilladt det, kan du have mulighed for at indtaste dit navn og deltage i mødet som gæst. Hvis du har en Teams-konto, skal du vælge Log på for at få vist mødechatten og meget mere.

Derefter kan du, afhængigt af arrangørens indstillinger, deltage i mødet med det samme eller gå til lobbyen, hvor personer i mødet kan lukke dig ind.

DIN ADGANG TIL MØDET

Links og adgang

Vi ser frem til mange fremmødte, og en god aften.

Patient in Focus Team

Patient in Focus Ordinary General Meeting

It’s soon time for Patient in Focus’ annual general meeting and we invite you to participate, which this year is scheduled to take place via teams:

Thursday, March 3, at 19.00

Patient In Focus holds a general meeting once a year. Here we provide information about Patient In Focus’ structure, mission and news, and you can participate in the debate about which proposals from the members should be taken up.

You are free to attend the meeting, but you are only entitled to vote at the meeting if you are a member. To gain access to voting rights, you must bring proof that you are a member of Patient In Focus.

You have a voice with us as a member and therefore you can also make suggestions, changes, stand up to the board or just come up with good ideas.

Processing of incoming proposals will be sent no later than 21 February 2022.

Write to us

Select Click here to join the meeting in your meeting request to be transferred to a page where you can choose to either join the Internet or download the desktop application.

If you already have the Teams app, the meeting opens automatically there.

If you do not have a Teams account and the organizer has allowed it, you may have the opportunity to enter your name and attend the meeting as a guest. If you have a Teams account, select Sign in to view the meeting chat and more.

Then, depending on the organizer’s preferences, you can join the meeting right away or go to the lobby, where people in the meeting can lock you in.

The meeting will take place in Danish, but there is an opportunity to have it translated, if desired.

ATTENT MEETING HERE

Click here

We look forward to many attendees, and a great evening.

Patient in Focus Team